6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAĞIŞ AYDINLATMA METNİ

Akdeniz Koruma Derneği olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbirler almaktayız.

Akdeniz Koruma Derneği internet sitesinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası kapsamında internet sitesini kullanarak bağış yapmanız halinde veya herhangi bir form- anket doldurmanız sırasında tarafınıza ait kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması, öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Toplanan bu kişisel verileriniz tarafımıza 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı iç mevzuat ile AB mevzuatları çerçevesinde toplanması, işlenmesi, aktarılması ve güvenliği bakımından sorumluluk yüklemektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Toplanması Kanunu ve bağlı yasal düzenlemeler tarafından getirilen yükümlülüklere tarafımızca ne şekilde uyulduğu ve kişisel verilerinizin ne şekilde toplanıp kullanıldığı ile güvenliğinin nasıl sağlanacağı konularına ilişkin aşağıda bilgilendirmeler sağlanacaktır.

1- Tanımlar:

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi; işbu metinde Akdeniz Koruma Derneğini,

İnternet Sitesi: Akdeniz Koruma derneğine ait https://www.akdenizkoruma.org.tr isimli internet sitesi,

Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Kullanıcı: https://www.akdenizkoruma.org.tr sitesine üye olmadan sitenin sunduğu hizmetlerden faydalanan gerçek kişiyi,

Bağışçı: Akdeniz Koruma Derneğinin kuruluş gayeleri doğrultusunda gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlere nakdi yardımda bulunan ve kişisel bilgilerini paylaşan gerçek kişiyi,

Kanun: 24.03.2016 tarihli 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel verilerin saklanması ve imha edilmesi: Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami sürenin belirlenmesi (saklanması) ve imha edilmesini (silme, yok etme ve anonim hale getirme),

Kişisel Verilerin Silinmesi Ve Yok edilmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini,

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

2- Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metninin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Kanun çerçevesinde tarafınıza ait kişisel veriler bakımından AKDENİZ KORUMA DERNEĞİ veri sorumlusu sıfatına sahiptir.

Akdeniz Koruma Derneği, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açık Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca bağışçıların, internet sitesi tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması hakkında Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasına kıyasla daha ayrıntılı şekilde bilgilendirilmesi ve kişisel verilerinin toplanıp, işlenmesi amacıyla açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, bağışçılardan; internet sitesini kullanarak bağış yapmanız veya herhangi bir form- anket doldurmanız sırasında, elektronik ortamda sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla toplanmaktadır. Akdeniz Koruma Derneği internet sitesinden bağışçı olarak hizmeti alış şeklinize göre türü ve miktarı değişebilecek kişisel verilerinizi belirtmek gerekirse;

 • Kullanım sırasında; IP adresiniz, kullanım sıklığınız, yönlendirilen reklam verileri, internet sitesi trafik verileri, göz atma geçmişi vb.
 • Bağış yapmanız sırasında; Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, cep telefonunuz, adresiniz, e-mail adresiniz, ikamet etmekte olduğunuz il, ilçe ve ülke bilgileriniz, kredi kartı - banka bilgileriniz vb.

3.a- Kişisel Verilerinizin Toplanmasına ve İşlenmesine Dair Hukuki Sebepler:

Kanunlarda açıkça öngörülme, rızasını açıklayamayacak durumda olmakla birlikte veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisi ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya bu haller mevcut olmamakla birlikte kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi için tarafımıza açık rıza verdiğiniz hallerde toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 4. Maddesinde yazılı ilkeler doğrultusunda ve 5. ile 6. maddelerinde ve bu metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4- Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi Sırasında Uyulan İlkeler:

Kanun çerçevesinde kişisel verilerinizi toplarken ve işlerken aşağıdaki ilkelere bağlı kalmaktayız,

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 2. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

 1. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

5- Akdeniz Koruma Derneğinin İnternet Sitesinden Bağışçıların Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler Ve İşleme Amaçları:

İşbu metnin 3.a maddesinde yer verilen hukuki sebeplerin sağlanamadığı durumlarda tarafınıza ait kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi amacıyla açık rıza alınmasını şart koşulmaktadır. Söz konusu bu rızanızı tarafınıza ait her veriyi sisteme gireceğiniz ve değiştireceğiniz vakit yeniden almamız gerekecek olmakla birlikte, dilediğiniz vakit rızanızı geri alabilir ve engel hal yoksa verilerinizin silinmesini veya anonim hale getirilmesini isteyebilirsiniz.

İşbu internet sitesini kullanarak ve aşağıda tanımlı açık rıza metnine onay vererek söz konusu kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin açık rıza gösterdiğinizi beyan etmektesiniz.

Akdeniz Koruma Derneğinin internet sitesinden bağışçılara ait kişisel veriler aşağıda ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Bu çerçevede, Akdeniz Koruma Derneğinin internet sitesinden bağışçılara ait kişisel veriler, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek, her bir bağışçıya daha iyi hizmet sunmak, her bir bağışçının kişisel menfaatine uygun olarak hareket edebilmek, bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek, “AKDENİZ KORUMA DERNEĞİ”nin bağlı bulunduğu “AKDENİZ KORUMA DERNEĞİ” ile iş ortaklarıyla paylaşabilmek, internet sitesini kullanarak bağışçıların kullanım ve kişisel tercihlerini analiz etmek ve bu analizleri reklam faaliyetlerinde kullanabilmek amaçları ile birlikte, internet sitesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, anket araştırmalarını yapabilme, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, internet sitesini kullanarak bağışçıların IP adresini kaydetmek ve bunu kullanmak, bağışçıların hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve internet sitesinin işleyişinin geliştirilmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi amaçları kapsamında kullanıcının vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu metinde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

6- Akdeniz Koruma Derneğinin İnternet Sitesinden Bağışçılara Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Akdeniz Koruma Derneğinin internet sitesinden bağışçılara ait kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile yukarıda belirtilen diğer amaçlar çerçevesinde işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, https://www.akdenizkoruma.org.tr ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabilecektir.

Yukarıda yer verdiğimiz şekliyle 3.kişilere aktarılan kişisel verileriniz yalnız 3. Kişinin meydana getireceği faaliyetin gerektirdiği kadar bilgiyi kapsayacağı gibi tarafımızca alınan güvenlik tedbirleri dışında, 3. Şahsın veri sorumlusu veya veri işleyen sıfatına uygun olarak 3. Şahıs ile Akdeniz Koruma Derneği arasında akdedilen sözleşmeler çerçevesinde Kanuna uygun şekilde hukuki olarak koruma altına alınmıştır.

Yukarıda sayılı haller haricinde verilerin açıklanma halleri;

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Akdeniz Koruma Derneği, işbu metin hükümleri dışında internet sitesinden bağışçılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 1. a) Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
 2. b) Akdeniz Koruma Derneğinin, internet sitesinden bağışçılarla akdettiği sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
 3. c) Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla bilgi talep edilmesi;
 4. d) Akdeniz Koruma Derneğinin internet sitesinden bağışçıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

7- Çerez ( Cookie ) Politikası:

Çerezler, internet sitesini kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve Akdeniz Koruma Derneğinin internet sitesinden bağışçılar için özel tasarlanmış bağışçı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Çerezler, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta çerezleri kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak Akdeniz Koruma Derneğinin internet sitesinden bağışçılar dilerse çerezlerin gelmemesi veya çerezler gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

İnternet sitesince kullanılan çerezler ve çerez politikası hakkında ayrıntılı bilgiyi internet sitesi ana sayfasında tanımlı çerez politikası metninden ulaşabilirsiniz.

8- Kişisel Veri Güvenliği:

İnternet sitesi üzerinden veya e-posta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, Akdeniz Koruma Derneğinin internet sitesinden bağışçılar tarafından Akdeniz Koruma Derneğine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, işbu metinde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Akdeniz Koruma Derneği, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır.

Bu kapsamda Akdeniz Koruma Derneği tarafından asgari aşağıdaki aksiyonlar alınmaktadır:

İşlenen kişisel verilere uygun yazılımsal ve donanımsal güvenlik önlemlerinin alınması, Kanun kapsamında öngörülmüş bulunan denetimlerin gerçekleştirilmesi, Şirket içi eğitimler, politika ve prosedürler ile Akdeniz Koruma Derneği ve çalışanların Kanun’a uyumunun sağlanması, Şirket içi yetkilendirmeler ile bilgiye erişimin gereklilik esasına dayalı bir şekilde sağlanması ve kayıt altına alınması, kişisel veri işleme faaliyetlerinin süreç bazında takibinin gerçekleştirilmesi.

Akdeniz Koruma Derneği, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

9- Kredi Kartı- Banka Bilgileri Güvenliği:

Akdeniz Koruma Derneği, internet sitesinden bağışta bulunan kredi kartı ve banka kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı ve banka kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

10- Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri ve İmha İle Anonim Hale Getirilme Politikası:

İnternet sitesi, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre veyahut eğer açık rızanız ile daha uzun süreler öngörülmüş ise bu süreler boyunca saklamaktadır.

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, aşağıda belirtilen durumlarda saklanır:

 1. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 2. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
 3. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Akdeniz Koruma Derneğinin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
 4. Kişisel verilerin, Akdeniz Koruma Derneğinin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,
 5. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
 6. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması,

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse kişisel veriler, internet sitesinin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Ancak bağışçıların, kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünmeleri halinde, Akdeniz Koruma Derneğinin internet sitesinde yer alan kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi talebiyle veri sorumlusuna başvuru formunu doldurarak kişisel verilerinin silinmesini ve/ veya anonim hale getirilmesini talep etme hakları saklıdır.

Kanunlarca belirlenmiş ve tarafımızca belirli yaklaşık veri saklama süreleri;

Sözleşme ve bağlı olarak üyelik ile siparişe yönelik kişisel verileriniz

6098 sayılı kanun uyarınca

10 yıl

Anket verileri

 

2 hafta

Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin trafik verileri

5651 sayılı kanun uyarınca

2 yıl

Çerezler

 

1,5 yıl

Müşteri Hizmetleri Kayıtları

5653 sayılı kanun uyarınca

3 yıl

11- Kişisel Veri Sahibi Olarak Akdeniz Koruma Derneğinin İnternet Sitesinden Bağışçıların Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 1. a) Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. f) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 8. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

12- Kanunun Uygulanmasıyla İlgili Taleplerinizi Tarafımıza Ulaştırma Yöntemleri Ve Yasal Başvuru Haklarınız:

İnternet sitesi (https://www.akdenizkoruma.org.tr) tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini https://www.akdenizkoruma.org.tr, [email protected] e-posta adresine yöneltebilirler.

Akdeniz Koruma Derneği, internet sitesine iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

Yukarıda tanımlı şekilde geçerli olarak yapılan başvurunuza verilen cevap karşısında 30 ( otuz) gün içinde veya her halükarda başvuru tarihinizden itibaren 60 ( altmış ) gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayette bulunma hakkınız mevcuttur.

İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir. Yapılacak değişiklikler tarafınıza e-posta ile bildirilecek olmakla birlikte internet sitesi üzerinde yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

13- Kişisel Verilere İlişkin Beyan Ve Rıza Onay Formu:

Akdeniz Koruma Derneğinin internet sitesinden bağışçılara ait kişisel verilerin ne şekilde toplanıldığı, işlendiği ve hangi amaçlar ile toplanılıp işlendiği ile bu hususta hangi haklara sahip olduğuma dair ayrıntılı izah sunan yukarıdaki metni okudum, anladım. Tarafıma ait kişisel verilerin yukarıda belirli kıstaslar dahilinde toplanmasını, işlenmesini ve yurtiçi/ yurtdışı 3. Şahıslara aktarılmasını açık rızam ile kabul ediyorum.